{{currentLanguage.flag}} {{currentLanguage.nativeLanguage}}
{{language.flag}} {{language.nativeLanguage}}
You completed all our surveys. We will notify to you when we have new surveys.
Something went wrong

{{limitMessage}}

Loading ...
{{currentSurvey.customs.thankYouContent.title}}
Content is auto-generated from survey results
{{displayPostMessageCountdown()}}
{{displayPostMessageDestination()}}
You have completed {{answeredQuestionCount}}/{{::totalQuestionInTheSurvey}} questions
This is branching conditional survey. The questions you receive will highly depend on the answers of previous questions.
{{calculateReceivedRewardInThankYouPage(answeredQuestionCount)}}
khaosat.me quiz
{{::displayThankYouTitle()}}
{{result.point}}/ {{result.total}}điểm

{{result.quizTitle}}

{{result.rangeTitle}}

{{renderQuizResultDescription(resultIndex,result.rangeDescription)}}

Back to beginning
Edit content
NHẬN THƯỞNG TỪ KHAOSAT.ME
You have completed {{answeredQuestionCount}}/{{::totalQuestionInTheSurvey}} questions
This is branching conditional survey. The questions you receive will highly depend on the answers of previous questions.
{{calculateReceivedReward(answeredQuestionCount)}}
Nạp tiền điện thoại (Topup)
Tiền sẽ được nạp tiền vào số điện thoại của bạn.
Khaosat.me cam kết bảo mật những thông tin này và không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.Nhấn vào đây để bỏ qua nhận thưởng!
Nạp tiền điện thoại (Topup)
Bạn hãy nhập số điện thoại vào ô bên dưới, ghi liền không khoảng cách. Ví dụ: 0837123232. Hệ thống sẽ tự động nạp tiền vào số điện thoại mà bạn cung cấp, thời gian nhà mạng xử lý khoảng 1 phút, xin vui lòng đợi.
Full name
Phone number{{phoneTopupError}}
Confirm
or hit ENTER

{{systemLanguage('PROCESSING')}}

{{systemLanguage('SOMETHING_WENT_WRONG')}}

FINISH

CHECKSUM

{{::displayVisitCounter()}}
{{displaySurveyTitle()}}
{{displaySurveyDescription()}}
Your user profile must match the filter criteria of this survey in order to participate. Please take this mini test for evaluation first.
Your gender
Năm sinh của bạn
Where are you living?
Salary

{{displaySurveyPassword()}}

{{stawellMediaPlayer.currentTimeInHHMMSS()}}

{{stawellMediaPlayer.totalTimeInHHMMSS()}}

{{systemLanguage('SLIDER_POINT_UNDER')}}{{systemLanguage('SLIDER_POINT_FULL')}}{{systemLanguage('SLIDER_POINT_OVER')}}
{{getSliderRemainValue(question)}}
{{displayQuestionLabel(question)}}
{{displayQuestionDescExtend(question)}}
{{renderRank(question, answer)}}
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}
{{systemLanguage('CLICK_TO_CHOOSE')}}
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}

{{getTextQuestionWarning(question)}}

{{systemLanguage('DATE')}}

{{systemLanguage('MONTH')}}

{{systemLanguage('YEAR')}}

{{systemLanguage('HOUR')}}

{{systemLanguage('MINUTE')}}

{{displaySliderQuestionDesc(question, slider)}}
{{slider.min | number:0}}
{{showSliderValue(slider)}}
{{slider.max | number:0}}
{{question.rating.range < 11 ? $index + 1 : $index}}
{{displayRatingLeftLabel(question)}}
{{displayRatingRightLabel(question)}}
{{systemLanguage('BACK')}}
{{systemLanguage('BACK')}}
{{systemLanguage('CONTINUE')}}{{systemLanguage('COMPLETE')}}
{{systemLanguage('OR_HIT_ENTER')}}
Back to beginning
Edit content

{{systemLanguage('PROCESSING')}}

{{systemLanguage('SOMETHING_WENT_WRONG')}}
{{getAskProfileMessage()}}
{{systemLanguage('FULLNAME')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
Email ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('PHONE')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('GENDER')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('YEAR_OF_BIRTH')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('CURRENT_CITY')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('MARITAL_STATUS')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('CHILD_AGE')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('SALARY')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{info.key}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('COMPLETE')}}
{{systemLanguage('OR_HIT_ENTER')}}
Lỗi: {{geoError}}
Ứng dụng cần sự cho phép truy cập vị trí của bạn hiện tại!
Đang xác định vị trí, vui lòng đợi...
Lỗi: {{microphoneError}}
Ứng dụng cần sự cho phép truy cập microphone của bạn hiện tại!
Đang truy cập microphone, vui lòng đợi...