Khảo sát này chưa kích hoạt, dữ liệu khảo sát sẽ không được ghi nhận

{{currentLanguage.flag}} {{currentLanguage.nativeLanguage}}
{{language.flag}} {{language.nativeLanguage}}

{{limitMessage}}

{{displaySurveyTitle()}}
{{limitMessage}}
{{systemLanguage('PROCESSING')}}
{{displaySurveyTitle()}}

{{surveyOpeningCountdown.days}}

Ngày

{{surveyOpeningCountdown.hours}}

Giờ

{{surveyOpeningCountdown.minutes}}

Phút

{{surveyOpeningCountdown.seconds}}

Giây

{{displaySurveyDescription()}}
{{currentSurvey.customs.thankYouContent.title}}
Nội dung được tạo tự động từ kết quả khảo sát
{{displayPostMessageCountdown()}}
{{displayPostMessageDestination()}}
{{::displayVisitCounter()}}
{{displaySurveyTitle()}}
Để tham gia bạn phải là đúng đối tượng mà khảo sát này yêu cầu. Vui lòng thực hiện bài kiểm tra nhỏ sau để xác định đối tượng!
Giới tính của bạn
Năm sinh của bạn
Bạn đang ở đâu
Thu nhập cá nhân

{{displaySurveyPassword()}}

{{stawellMediaPlayer.currentTimeInHHMMSS()}}

{{stawellMediaPlayer.totalTimeInHHMMSS()}}

{{systemLanguage('SLIDER_POINT_UNDER')}}{{systemLanguage('SLIDER_POINT_FULL')}}{{systemLanguage('SLIDER_POINT_OVER')}}
{{getSliderRemainValue(question)}}
{{displayQuestionLabel(question)}}
{{answerGroup}}
{{renderRank(question, answer)}}
Kết quả đã chọn:
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}
{{systemLanguage('CLICK_TO_CHOOSE')}}
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}
Kết quả đã chọn:
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}
{{displayAnswerDesc(question, answer)}}

{{getTextQuestionWarning(question)}}

{{subTextbox.label}}(Bắt buộc)

{{systemLanguage('DATE')}}

{{systemLanguage('MONTH')}}

{{systemLanguage('YEAR')}}

{{systemLanguage('HOUR')}}

{{systemLanguage('MINUTE')}}

{{displaySliderQuestionDesc(question, slider)}}
{{numberWithCommas(slider.min)}}
{{showSliderValue(slider)}}
{{numberWithCommas(slider.max)}}
{{question.rating.range < 11 ? $index + 1 : $index}}
{{displayRatingLeftLabel(question)}}
{{displayRatingRightLabel(question)}}
{{systemLanguage('BACK')}}
{{systemLanguage('BACK')}}
{{systemLanguage('CONTINUE')}}{{systemLanguage('COMPLETE')}}
{{systemLanguage('OR_HIT_ENTER')}}
{{systemLanguage('FULLNAME')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
Email ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('PHONE')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('GENDER')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('YEAR_OF_BIRTH')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('CURRENT_CITY')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('MARITAL_STATUS')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('CHILD_AGE')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('SALARY')}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{info.key}} ({{systemLanguage('REQUIRED')}})
{{systemLanguage('COMPLETE')}}
{{systemLanguage('OR_HIT_ENTER')}}
Lỗi: {{geoError}}
Ứng dụng cần sự cho phép truy cập vị trí của bạn hiện tại! Xem hướng dẫn bên dưới hoặc gọi hỗ trợ tại hotline: 0837 12 32 32
Đang xác định vị trí, vui lòng đợi...
Lỗi: {{microphoneError}}
Ứng dụng cần sự cho phép truy cập microphone của bạn hiện tại!
Đang truy cập microphone, vui lòng đợi...
{{systemLanguage('SOMETHING_WENT_WRONG')}}
{{getThankYouPageWarning()}}
khaosat.me quiz
{{::displayThankYouTitle()}}
{{::displayResultPoint(result.point)}}/ {{result.total}}điểm

{{result.quizTitle}}

{{result.rangeTitle}}

{{renderQuizResultDescription(resultIndex,result.rangeDescription)}}