Official API

Giới thiệu

Official API Cung cấp cách thức để ứng dụng của bạn có thể truyền thông tin người dùng qua form khaosat.me và nhận về kết quả sau khi người dùng hoàn thành form khaosat.me. Bằng cách này ứng dụng của bạn sẽ biết người dùng đó là ai và đã trả lời form với nội dung là gì.

Để sử dụng Official API bạn cần đăng ký Secret Key trên khaosat.me và tuân thủ các điều khoản do khaosat.me phát hành.

Secret Key

Secret Key là mã truy cập do Admin cấp cho tài khoản người dùng để gọi các API nhằm mục đích hỗ trợ quản lý khảo sát, lưu trữ kết quả khảo sát, tự động quy trình chăm sóc khách hàng khi khách phản hồi góp ý qua khảo sát.

Secret Key
Lưu ý: Hãy bảo mật Secret Key của bạn
{{hideSecretKey()}}
{{SDK.secretKey}}
Secret Key

Bạn cần đăng nhập để đăng ký Secret Key

Secret Key

Tài khoản của bạn chưa đăng ký Secret Key, vui lòng điền thông tin bên dưới để đăng ký:

Tên công ty
{{partnerProfile.companyName}}
Địa chỉ công ty
{{partnerProfile.address}}
Website công ty
{{partnerProfile.websiteUrl}}
Thay đổi
Tên công ty
Địa chỉ công ty
Website công ty
Lưu
Huỷ

Survey ID

Đây là công cụ hỗ trợ lấy survey id từ link khảo sát. Bạn hãy sao chép được link của khảo sát và dán vào ô bên dưới, sau đó hãy nhấn nút Lấy Survey ID.

Survey ID

Bạn cần đăng nhập để thực hiện hành động này

Đường link khảo sát
Lấy Survey ID
Survey ID
{{surveyId}}
Tiêu đề khảo sát
{{surveyTitle}}
Trạng thái
{{status}}
Ngày tạo
{{convertUTCToDDMMYYYYHHMM(dateCreated)}}

Key Hash

Key Hash là kết quả của việc hash Secret Key

Key Hash của bạn là:
{{SDK.keyHash}}
Key Hash

Tài khoản của bạn chưa đăng ký Secret Key, vui lòng đăng ký tại đây

Hàm Hash
Dưới đây là hàm Hash trên NodeJS để tạo ra Key Hash từ Secret Key của bạn
function hashSecretKey(secretKey) {
let keyMd5 = crypto.createHash('md5').update(secret).digest();
let keyHash = crypto.createHash('md5').update(keyMd5).digest('hex');
return keyHash;
}

Giới thiệu

Làm sao để biết người dùng/khách hàng vừa mới hoàn thành khảo sát là ai? Để trả lời câu hỏi này, Khaosat.me hỗ trợ bạn truyền dữ liệu định danh người dùng/khách hàng của bạn vào form khảo sát.

Sau khi người dùng/khách hàng đó hoàn thành khảo sát, hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu định danh mà bạn đã truyền qua form. Bạn sẽ nhận được các thông tin định danh mà bạn đã truyền qua form trong báo cáo.

Cài đặt

Giới thiệu

Khaosat.me cho phép bạn truyền dữ liệu định danh khách hàng qua các tham số trên URL của form khảo sát để biết được người vừa tham gia khảo sát là ai hoặc đến từ cửa hàng nào.

Ưu điểm của cách thức không mã hóa này là bạn có thể linh động tùy chỉnh và dễ dàng thiết lập.

Nhược điểm của cách thức này là người dùng/khách hàng dễ dàng can thiệp vào URL để thay đổi tham số. Khaosat.me khuyến cáo không nên sử dụng cách thức này để định danh người dùng trên các khảo sát có bốc thăm trúng thưởng hoặc chương trình tặng quà.

Thông số kỹ thuật:
Method:
GET
URL:
https://khaosat.me/survey/surveyURL?param1=value1&param2=value2
Ví dụ
https://khaosat.me/survey/customer-survey-52f5f6f?userId=98830212&store=dongkhoi
Mô tả tham số
Tham sốMô tả

surveyURL

String

Đường link của khảo sát mà người dùng đang tương tác

param1

String

Là tên của tham số mà bạn muốn truyền vào form khảo sát

Ví dụ userId

value1

String

Là giá trị của tham số param1 mà bạn muốn truyền vào form khảo sát

Ví dụ 98830212 là mã định danh user trên hệ thống của bạn

param2

String

Là tên của tham số mà bạn muốn truyền vào form khảo sát

Ví dụ store

value2

String

Là giá trị của tham số param2 mà bạn muốn truyền vào form khảo sát

Ví dụ dongkhoi là mã cửa hàng trên hệ thống của bạn

Bạn có thể truyền nhiều tham số

Giới thiệu về Webhook

Khaosat.me sẽ gửi các request https (method POST) đến webhook url của đơn vị thứ 3 khi có người dùng hoàn thành khảo sát trên Khaosat.me. Các sự kiện webhook được gửi dưới dạng các yêu cầu POST đến webhook đã đăng ký trong phần Cài đặt Webhook.

Chú ý: Để đạt hiểu suất cao nhất. Webhook Url không nên dùng host:port, thay vào đó hãy dùng domain và phải được cấu hình https.

Yêu cầu hiệu suất cho webhook:

 1. Phản hồi tất cả sự kiện webhook với http status code = 200 OK.
 2. Phản hồi tất cả sự kiện webhook tối đa 2 giây.
 3. Cài đặt Webhook

  Thiết lập Webhook
  Đăng nhập để thực hiện thao tác này
  Khai báo Webhook
  {{ webhook.url }}
  Bạn chưa khai báo Webhook URL
  Thay đổiThêm mới
  Lưu
  Huỷ
  Kích hoạt Webhook

  Bạn cần nâng cấp lên tài khoản Doanh nghiệp để thực hiện hành động này

  Encrypt Data
  Http Basic Authentication
  User
  {{ webhook.authentication.user }}
  Bạn chưa khai báo User
  Thay đổiThêm mới
  Lưu
  Huỷ
  Password
  ***
  Bạn chưa khai báo Password
  Thay đổiThêm mới
  Lưu
  Huỷ
  Mô tả Webhook
  Khaosat.me sẽ gọi Webhook URL mà bạn đã cung cấp để trả kết quả khảo sát. Nội dung mà khaosat.me gửi có cấu trúc như sau:
  Method:
  POST
  Content Type:
  application/json
  URL:
  {{ webhook.url }}
  Dữ liệu trước khi mã hóa:
  Dữ liệu bạn sẽ nhận được:
  {
  surveyId: "5fd5acb40f8651623349727f",
  customPayload: "{ fieldA : 100, fieldB: 200, fieldC: 300}",
  customResponseText: "This is custom response text which is generated from client side by consuming template + userInput in userAnswerSurvey",
  answerSurveyData: [{
  questionId: 1,
  question: "This is the first question title",
  answers: ["This is the first chosen answer", "This is the second one"],
  }]
  }
  Mô tả thuộc tính
  Thuộc tínhMô tả

  surveyId

  String

  Id của khảo sát mà người dùng đang tương tác

  customPayload

  String

  Là toàn bộ dữ liệu được gửi đến form khaosat.me thông qua các tham số được gắn trên url của khảo sát.

  Trường này là object đã được stringify.

  customResponseText

  String

  Là phần nội dung bình luận đã được xử lý dựa trên các bình chọn của user.

  Trường này chỉ có khi khảo sát có bật tính năng Customized Message trong khảo sát

  answerSurveyData

  JSONObject

  Là dữ liệu kết quả khảo sát.

  Trường này chỉ có khi khảo sát có bật tính năng Asnwer Survey Data trong khảo sát

  Dữ liệu đã được mã hóa mà bạn sẽ nhận được
  Nội dung dữ liệu đã được mã hóa
  {
  keyHash: "f6f67505d050014a62cee9c23f88d801",
  encryptedPayload: "iRncXijEsc%2BwvnzwL0V64Yg0WDyA5tg2HOC71f08yKVpnNzitJjvwWhQ%2B1cYQASxGIDoIU35ISC%2FERsQC%2BIypmZHdw9xC07yKcveezVByDaF5tkp9v%2Bk4HvGSpkCnYBQ9w2fCh5vssRi0Ad17onVT90wXDmmIzb0z%2FRndNAH9cvuR1Z2DUboB8xOvWEhCTy916uec7dRtGvSTrwfgxbOxayase8TuUln6lN%2FvhBb4Cyl163b8%2F4lSIKgBzDb1fzcdBgL1Ju8feul6CCisn6u1qqITDbIIQVSm6%2BSxn2TXnJexol7t5ZAs1uWAzZHEzrVLExJcHm4vvY3cSXpSc%2BWNlirh755w1S6F4W4U4YTMbZV9abyr8aceL1pyAk8cn1mzK5QF24U%2B5qbfxh1d5uWEnM5Bzx3aGI1mFqw8gB9XfLKByfeuRwtnBTFw8d6HaNd",
  }
  Thuộc tínhMô tả

  keyHash

  String

  Là kết quả Secret Key qua hàm hash MD5.

  encryptedPayload

  String

  Là dữ liệu đã được mã hóa do Khaosat.me gửi đến Webhook URL.
  Hàm giải mã dữ liệu
  function decodeBase64AndDecryptData(encryptedPayload, secretKey) {
  let keyMd5 = crypto.createHash('md5').update(secretKey).digest();
  let decoded = Buffer.from(decodeURIComponent(encryptedPayload), 'base64');
  let iv = Buffer.alloc(16);
  let encrypted = Buffer.alloc(decoded.length - iv.length);
  decoded.copy(iv, 0, 0);
  decoded.copy(encrypted, 0, iv.length);
  let dec = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', keyMd5, iv);
  let decrypted = Buffer.concat([dec.update(encrypted), dec.final()]);
  let decryptedMsg = decrypted.toString();
  return decryptedMsg;
  }
  Thuộc tínhMô tả

  encryptedPayload

  String

  Là dữ liệu mã hóa được Khaosat.me gửi đến Webhook URL.

  secretKey

  String

  Là Secret Key được cung cấp cho developer ở mục Secret Key của hướng dẫn này.

  Vui lòng đăng nhập để lấy Secret Key.

  Test Webhook URL
  Gửi test data tới Webhook URL
  {{ webhook.url }}
  Vui lòng khai báo Webhook URL ở phần Thiết lập Webhook
  Gửi
  Gửi

  Lấy dữ liệu khảo sát

  Bạn có thể tải dữ liệu khảo sát thông qua API này

  Thông số kỹ thuật:
  Method:
  GET
  URL:
  https://khaosat.me/api/userAnswers?surveyId=xxx &keyhash=yyy &page=zzz
  Mô tả tham số
  Tham sốMô tảBắt buộc

  surveyId

  String

  Id của khảo sát mà người dùng đang tương tác. Lấy SurveyId tại đây.YES

  keyhash

  String

  Là kết quả Secret Key qua hàm hash MD5. Lấy Key Hash tại đây.

  YES

  page

  String

  Cần tải dữ liệu của trang thứ bao nhiêu.

  Giá trị mặc định là 1 khi không khai báo.

  NO
  Kết quả trả về
  Định dạng:
  JSON
  Thành công
  Response = {
  success: {type: Boolean},
  data: [{
  questions : [{
  questionId: {type: number},
  question: {type: String},
  answers: [{type: String}],
  }],
  dateCreated: {type: Date},
  extraInfo: [{
  key : {type: String},
  value : {type: String}
  }],
  }],
  currentPage: {type: Number}, // Current Page index. Starting from 1.
  pageSize: {type: Number}, // page size: the number of items in current page
  totalPage: {type: Number}, // Total number of Page
  }
  Thất bại
  Response = {
  success: {type: Boolean},
  message: {type: String},
  }

  Lấy báo cáo thống kê của khảo sát

  Bạn có thể tải dữ liệu báo cáo thống kê khảo sát thông qua API này

  Thông số kỹ thuật:
  Method:
  GET
  URL:
  https://khaosat.me/api/reportData?surveyId=xxx &keyhash=yyy
  Mô tả tham số
  Tham sốMô tảBắt buộc

  surveyId

  String

  Id của khảo sát mà người dùng đang tương tác. Lấy SurveyId tại đây.YES

  keyhash

  String

  Là kết quả Secret Key qua hàm hash MD5. Lấy Key Hash tại đây.

  YES
  Kết quả trả về
  Định dạng:
  JSON
  Thành công
  Response = {
  success: {type: Boolean},
  data: [{
  questionId: {type: number},
  questionTitle: {type: String},
  type: {type: String},
  textAnswers: [{
  value: {type: String},
  }],
  statistics: [{
  answerId: {type: number},
  value: {type: String},
  count: {type: number},
  }],
  totalResponses: {type: number},
  }],
  numberCurrentSurveyDoers: {type: Number}, // Number of Respondents
  }
  Thất bại
  Response = {
  success: {type: Boolean},
  message: {type: String},
  }