Khảo sát này đã bị xóa

{{currentSurvey.surveyTitle}}

Ngày bắt đầu
{{displayDate(currentSurvey.dateStarted ? currentSurvey.dateStarted : currentSurvey.dateCreated)}}
{{numberWithCommas(currentSurvey.numberCurrentSurveyDoers)}}
người tham gia
{{numberWithCommas(currentSurvey.numberCurrentSurveyDoers)}}
người tham gia
{{numberWithCommas(getNumberQualifiedPanelists())}} / {{numberWithCommas(currentSurvey.populationSize)}}
Đã phê duyệt
{{numberWithCommas(getNumberQualifiedPanelists())}} / {{numberWithCommas(currentSurvey.populationSize)}}
người tham gia
Tải về
Bản đồ vị trí
{{numberWithCommas(getNumberQualifiedPanelists())}} / {{numberWithCommas(currentSurvey.populationSize)}}
1

Thanh toán

2

Duyệt nội dung

3

Nạp topup trả thưởng

4

Phân phối khảo sát

5

Lập hóa đơn điện tử

6

Hoàn tất

Khảo sát của bạn không được duyệt vì lý do nội dung không phù hợp với cộng đồng khảo sát. Hiện tại số tiền bạn đã thanh toán cho khảo sát này đã được chuyển vào ví khaosat.me, bạn vui lòng truy cậpkhaosat.me/withdrawđể lập lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng bạn mong muốn.
Rất tiếc! Bạn không có quyền truy cập dữ liệu này.
{{$index + 1}}.{{question.data.desc}}
{{$index + 1}}.{{question.title ? question.title : question.data.desc}}
{{$index + 1}}.{{question.title ? question.title : question.data.desc}}
Phản hồi: {{numberWithCommas(question.data.totalResponses)}}

Không tìm thấy nội dung bạn yêu cầu

Hiển thị:
Đầy đủ
Kết quả có dữ liệu
Kết quả:
Số phiếu và phần trăm
Chỉ hiện phần trăm
Chỉ hiện số phiếu
Sắp xếp theo:
Bình thường
Giảm dần
Tăng dần
{{::answer.desc}}
{{::numberWithCommas(answer.count)}}  phiếu  -  {{percentage}}
{{$index + 1}}. {{textAnswer.value}}
Tải về
Mở rộng
Sắp xếp theo:
Bình thường
Giảm dần
Tăng dần
{{::answer.desc}}{{::numberWithCommas(roundFloatToTwo(answer.count))}} điểm
Hiển thị:
Đầy đủ
Kết quả có dữ liệu
Kết quả:
Số phiếu và phần trăm
Chỉ hiện phần trăm
Chỉ hiện số phiếu
Sắp xếp theo:
Bình thường
Giảm dần
Tăng dần
{{::answer.desc}}
{{::numberWithCommas(answer.count)}}  phiếu  -  {{percentage}}
{{$index + 1}}. {{textAnswer.value}}
{{::convertUTCToDDMMYYYYHHMM(textAnswer.dateCreated)}}
Tải về
Mở rộng
Phân tích theo từ khoá:
{{result.keyword}}{{numberWithCommas(result.count)}} phiếu - {{result.percentage}}
{{slider.desc}}
{{::generateSliderCharts(slider.chartId,slider.data,slider.options)}}
Giá trị trung bình:{{::slider.mean}}
{{answer.desc}}
{{percentage}}
{{::numberWithCommas(answer.count) || 0}}
phiếu
Tổng:{{total}}
Giá trị trung bình:{{mean}}
CSAT:{{CSAT}}
No.{{col.title}}Ngày giờ
{{$index + 1}}{{col.value}}{{::convertUTCToDDMMYYYYHHMM(row.dateCreated)}}
Tính tổng theo:
Toàn bộ
Hàng
Cột
{{::displayAnswerLabel(column)}}Tổng
{{::displayAnswerLabel(row)}}{{::numberWithCommas(crossTabValue)}}{{::getPercentage(crossTabValue, totalValue)}}
{{::displayAnswerLabel(row)}}{{::numberWithCommas(crossTabValue)}}{{::getPercentage(crossTabValue, totalValue)}}{{::numberWithCommas(rowTotal)}}100%
{{::displayAnswerLabel(row)}}{{::numberWithCommas(crossTabValue)}}{{::getPercentage(crossTabValue, totalValue)}}
Tổng{{::numberWithCommas(columnTotal)}}100%
No.{{ratingData.questionId}}Giá trị trung bìnhNPSPhản hồi
{{$index + 1}}{{data.answerId}}
{{data.mean}}
{{data.nps}}
{{::numberWithCommas(data.count)}}
Mở rộng
Thu nhỏ

Không có dữ liệu

Report Not Found!

{{displayReportTitle(report.title)}}

Copy
Xoá

Tạo trang mới

Tạo trang mới

Tải về
{{currentAdvancedReport.title}}
Bộ Lọc
Lọc theo thời gian
Thời gian từ
{{convertUTCToDDMMYYYY(currentAdvancedReport.period.from)}}
đến
{{convertUTCToDDMMYYYY(currentAdvancedReport.period.to)}}
Lọc theo tham số
{{$index + 1}}. {{filter.key}}
{{getFilterOperator(filter.operator)}}
{{getChosenParameters(filter)}}
Thêm điều kiện lọc theo tham số
Lọc theo câu hỏi
{{getQuestionFromQuestionList(filter.questionIdentifier).questionId}}. {{getQuestionFromQuestionList(filter.questionIdentifier).desc}}
{{getFilterOperator(filter.operator)}}
{{getFilterChosenAnswer(filter)}}
Thêm điều kiện lọc theo câu hỏi
Phân tích
Thêm biểu đồ phân tích
{{$index + 1}}.{{question.data.desc}}
{{$index + 1}}.{{question.title ? question.title : question.data.desc}}
{{$index + 1}}.{{question.title ? question.title : question.data.desc}}
Phản hồi: {{numberWithCommas(question.data.totalResponses)}}

Không tìm thấy nội dung bạn yêu cầu

Hiển thị:
Đầy đủ
Kết quả có dữ liệu
Kết quả:
Số phiếu và phần trăm
Chỉ hiện phần trăm
Chỉ hiện số phiếu
Sắp xếp theo:
Bình thường
Giảm dần
Tăng dần
{{::answer.desc}}
{{::numberWithCommas(answer.count)}}  phiếu  -  {{percentage}}
{{$index + 1}}. {{textAnswer.value}}
Tải về
Mở rộng
Sắp xếp theo:
Bình thường
Giảm dần
Tăng dần
{{::answer.desc}}{{::numberWithCommas(roundFloatToTwo(answer.count))}} điểm
Hiển thị:
Đầy đủ
Kết quả có dữ liệu
Kết quả:
Số phiếu và phần trăm
Chỉ hiện phần trăm
Chỉ hiện số phiếu
Sắp xếp theo:
Bình thường
Giảm dần
Tăng dần
{{::answer.desc}}
{{::numberWithCommas(answer.count)}}  phiếu  -  {{percentage}}
{{$index + 1}}. {{textAnswer.value}}
{{::convertUTCToDDMMYYYYHHMM(textAnswer.dateCreated)}}
Tải về
Mở rộng
Phân tích theo từ khoá:
{{result.keyword}}{{numberWithCommas(result.count)}} phiếu - {{result.percentage}}
{{slider.desc}}
{{::generateSliderCharts(slider.chartId,slider.data,slider.options)}}
Giá trị trung bình:{{::slider.mean}}
{{answer.desc}}
{{percentage}}
{{::numberWithCommas(answer.count) || 0}}
phiếu
Tổng:{{total}}
Giá trị trung bình:{{mean}}
CSAT:{{CSAT}}
No.{{col.title}}Ngày giờ
{{$index + 1}}{{col.value}}{{::convertUTCToDDMMYYYYHHMM(row.dateCreated)}}
Tính tổng theo:
Toàn bộ
Hàng
Cột
{{::displayAnswerLabel(column)}}Tổng
{{::displayAnswerLabel(row)}}{{::numberWithCommas(crossTabValue)}}{{::getPercentage(crossTabValue, totalValue)}}
{{::displayAnswerLabel(row)}}{{::numberWithCommas(crossTabValue)}}{{::getPercentage(crossTabValue, totalValue)}}{{::numberWithCommas(rowTotal)}}100%
{{::displayAnswerLabel(row)}}{{::numberWithCommas(crossTabValue)}}{{::getPercentage(crossTabValue, totalValue)}}
Tổng{{::numberWithCommas(columnTotal)}}100%
No.{{ratingData.questionId}}Giá trị trung bìnhNPSPhản hồi
{{$index + 1}}{{data.answerId}}
{{data.mean}}
{{data.nps}}
{{::numberWithCommas(data.count)}}
Mở rộng
Thu nhỏ

Không có dữ liệu

Phân tích
Thêm biểu đồ phân tích